Komodo Dragoned

1)当一个牌手因为对手

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ